§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Revest Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w biurze coworkingowym „Wellcome Office – coworking space”, znajdującym się w Katowicach przy ul. Kościuszki 55/3.
 2. Revest Investments Sp. z o.o. świadczy usługi określone niniejszym Regulaminem za pośrednictwem GRUBA.IT Events Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
 3. We wszelkich sprawach związanych z realizacją usług określonych niniejszym Regulaminem należy kontaktować się z GRUBA.IT Events Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach:
  1. Osobiście – w biurze GRUBA.IT Events Sp. z o.o. (Katowice, ul. Kościuszki 55/3) w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 18.00, po wcześniejszym umówieniu wizyty;
  1. Telefonicznie – pod numerem telefonu 570 333 567;
  1. Listownie – pod adresem: GRUBA.IT Events Sp. z o.o., ul. Kościuszki 55/3, 40-047 Katowice;
  1. E-mailowo – pod adresem: [email protected]

§ 2

Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostaną niżej wymienione pojęcia rozumie się przez to:

 1. dni robocze – każdy dzień kalendarzowy poza sobotą, niedzielą oraz dniami ustawowo wolnymi od pracy;
 2. Gość – osoba fizyczna, która została zaproszona przez Użytkownika do Przestrzeni coworkingowej lub Sali konferencyjnej, która:
  1. nie jest osobą reprezentującą lub członkiem organu Użytkownika niebędącego osobą fizyczną oraz 
  1. którą nie łączy z Usługodawcą żaden stosunek prawny, na podstawie którego byłaby uprawniona do korzystania z Przestrzeni coworkingowej lub Sal konferencyjnych;
 3. GRUBA.IT – GRUBA.IT Events Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Św. Jana 11/4, 40-012 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000792343, posiadająca nr NIP 6342963644, REGON 383740616, o kapitale zakładowym: 5.000,00 zł – pełnomocnik Usługodawcy i zarządca Przestrzeni coworkingowej oraz Sal konferencyjnych;
 4. Informacje poufne – wszelkie informacje o charakterze organizacyjnym, handlowym, finansowym, ekonomicznym, technicznym i prawnym dotyczące Użytkowników lub Gości, a w szczególności informacje o prowadzonej działalności, o ich klientach oraz fakcie korzystania z usług Revest Investments z wyjątkiem informacji, które w momencie ujawnienia są publicznie dostępne; które po ich ujawnieniu staną się publicznie dostępne poprzez zgodne z prawem i prawidłowe rozpowszechnienie; których ujawnienie jest wymagane z mocy prawa lub co do których ujawnienia uzyskano zgodę Użytkownika lub Gościa, którego te informacje dotyczą.
 5. karta dostępu – przypisana do Użytkownika karta elektroniczna zawierająca cyfrowy klucz umożliwiający dostęp do pomieszczeń Przestrzeni coworkingowej oraz do Sal konferencyjnych;
 6. Przestrzeń coworkingowa – przygotowana powierzchnia biurowa mieszcząca się w Katowicach, przy ul. Kościuszki 55 lok. 3, 5, 6, składająca się z pomieszczeń coworkingowych, prywatnych przestrzeni, wspólnej przestrzeni relaksacyjnej (chillout room), kuchni oraz łazienki. 
 7. Pakiet coworkingowy – szczegółowy zakres usług oraz dostępu do pomieszczeń Przestrzeni coworkingowej i Sal konferencyjnych wykupiony przez Użytkownika, stanowiący załącznik do zawartej między nim a Usługodawcą umowy;
 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 9. Sale konferencyjne – w pełni wyposażone sale spotkań, przeznaczone maksymalnie od 4 do 50 osób (w zależności od konkretnej Sali) znajdujące się w Katowicach, przy ul. Kościuszki 55 lok. 4, 6 – Mała Sala Spotkań, Zielona Sala Szkoleniowa oraz Żółta Sala Warsztatowa;
 10. Stanowisko coworkingowe – wydzielone z Przestrzeni coworkingowej stanowisko w którego skład wchodzi powierzchnia użytkowa wynosząca 3,00 m2, biurko oraz krzesło;
 11. Usługodawca lub Revest Investments  Revest Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-077), przy ul. Jana Matejki 4/2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000725442, posiadająca nr NIP 6342927387, REGON 369914429, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł, świadcząca usługi coworkingowe pod marką Wellcome Office;
 12. Użytkownik – osoba fizyczna, uprawniona do korzystania z Przestrzeni coworkingowej lub Sal konferencyjnych na podstawie łączącego ją z Usługodawcą stosunku prawnego lub wskazana jako Użytkownik w umowie zawartej między Usługodawcą a osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych.

§ 3

Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Przestrzeni coworkingowej (w tym Stanowiska coworkingowego), Sal konferencyjnych oraz innych usług możliwe jest wyłącznie zgodnie z zawartą z Usługodawcą umową.
 2. Przestrzeń coworkingowa i Sale konferencyjne zaopatrzone są we wszystkie niezbędne do ich wykorzystania media (elektryczność, woda ciepła, zimna wraz z kanalizacją, ogrzewanie, sieć Internet) oraz instalacje komunalne, a także są w pełni urządzone i umeblowane stosowanie do charakteru ich użytkowania.
 3. Korzystanie z pomieszczeń Przestrzeni coworkingowej i Sal konferencyjnych powinno następować zgodnie z zawartą umową, niniejszym Regulaminem, z ich przeznaczeniem oraz z wymogami prawidłowej eksploatacji, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa pożarowego i BHP.
 4. Zakres dostępu do Przestrzeni coworkingowej oraz świadczonych usług wynika z wykupionego przez Użytkownika Pakietu coworkingowego.
 5. W przypadku Użytkowników posiadających wykupiony Pakiet coworkingowy uprawniający do korzystania z usług coworkingowych przez okres dłuższy niż 2 tygodnie dostęp do poszczególnych pomieszczeń Przestrzeni coworkingowej i Sal konferencyjnych uzyskiwany jest za pomocą ważnej karty dostępu. Pozostali Użytkownicy oraz Goście wpuszczani są do pomieszczeń Przestrzeni coworkingowej oraz Sal konferencyjnych przez przedstawicieli lub pracowników GRUBA.IT.
 6. Na terenie Przestrzeni coworkingowej i Sal konferencyjnych funkcjonuje 24-godzinny monitoring wizyjny obejmujący wejście do budynku. Ze strefy nagrywania wyłączone są stanowiska coworkingowe, łazienki oraz przestrzeń ekranu rzutnika w salach konferencyjnych.
 7. Usługodawca umożliwia skorzystanie przez Użytkowników z zabezpieczonych szafek zamykanych na klucz na ich własne ryzyko i odpowiedzialność. Usługodawca nie odpowiada za rzeczy tam pozostawione przez Użytkowników.
 8. Każdy Użytkownik zapraszający Gości do Przestrzeni Coworkingowej lub Sal konferencyjnych zobowiązany jest do zapoznania ich z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 4

Karty dostępu

 1. Użytkownik posiadający wykupiony Pakiet coworkingowy uprawniający do korzystania z usług coworkingowych przez okres dłuższy niż 2 tygodnie otrzymuje od Usługodawcy do korzystania kartę dostępu.
 2. Karta dostępu umożliwia dostęp do poszczególnych pomieszczeń Przestrzeni coworkingowej oraz Sal konferencyjnych zgodnie z wykupionym przez Użytkownika Pakietem coworkingowym. Każdorazowe wejście i wyjście z poszczególnych pomieszczeń Przestrzeni coworkingowej i Sal konferencyjnych wymaga przyłożenia karty dostępu do czytnika znajdującego się przed wejściem i wyjściem z danego pomieszczenia.
 3. Każde użycie danej karty dostępu jest monitorowane i zapisywane cyfrowo.
 4. Kartą dostępu może posługiwać się wyłącznie Użytkownik, do którego została ona przypisana. Zabronione jest udostępnianie karty dostępu innym Użytkownikom, Gościom lub osobom trzecim.
 5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu przekazanej mu karty dostępu najpóźniej w dniu, w którym rozwiązaniu ulega zawarta pomiędzy nim a Usługodawcą umowa.
 6. W przypadku odmowy zwrotu karty dostępu, jej zgubienia lub zniszczenia Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Usługodawcy kwoty 100 PLN.

§ 5

Zasady korzystania z Przestrzeni coworkingowej

 1. Użytkownicy posiadający wykupiony Pakiet coworkingowy uprawniający do korzystania z usług coworkingowych przez okres 2 tygodni lub krótszy uprawnieni są do korzystania z Przestrzeni coworkingowej w dni robocze w godzinach między 9:00 a 18:00.
 2. Użytkownicy posiadający wykupiony Pakiet coworkingowy uprawniający do korzystania z usług coworkingowych przez okres dłuższy niż 2 tygodnie otrzymują nieograniczony dostęp do pomieszczeń Przestrzeni coworkingowej przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Użytkownicy mogą zaprosić do Przestrzeni coworkingowej nie więcej niż 2 (dwóch) Gości jednoczasowo na czas nie dłuższy niż 1 godzina dziennie. Przekroczenie tych limitów może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą GRUBA.IT, o ile nie będzie to uciążliwe dla pozostałych Użytkowników. 
 4. Zaproszonych Gości powinno się przyjmować w sposób nieutrudniający innym Użytkownikom pracy, w miarę możliwości poza pomieszczeniem ze Stanowiskami coworkingowymi.

§ 6

Zasady korzystania z Sal konferencyjnych

 1. Z Sal konferencyjnych mogą korzystać Użytkownicy oraz zaproszeni przez Użytkowników Goście.
 2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z określonej Sali konferencyjnej zgodnie z wykupionym Pakietem coworkingowym lub zgodnie z wykupioną rezerwacją.
 3. Goście uprawnieni są do korzystania z Sal konferencyjnych wyłącznie w obecności zapraszającego Użytkownika.
 4. Rezerwacja Sali konferencyjnej odbywa się poprzez portale lub systemy rezerwacyjne, kontakt mailowy, telefoniczny lub osobiście. Potwierdzeniem rezerwacji jest wyłącznie mailowa lub pisemna informacja.
 5. Rezerwacja może być dokonywana tylko na pełne godziny zegarowe.
 6. Pierwszeństwo rezerwacji terminu wynajęcia Sali konferencyjnej przysługuje Użytkownikom posiadającym wykupiony Pakiet coworkingowy na okres dłuższy niż 2 tygodnie.
 7. Niedopuszczalne jest odstępowanie godzin przysługujących Użytkownikom w ramach wykupionego Pakietu coworkingowego innym Użytkownikom lub osobom trzecim.
 8. Przekroczenie zarezerwowanego czasu korzystania z Sali konferencyjnej możliwe jest wyłącznie w braku innych rezerwacji w tym czasie.
 9. Wszelkie zmiany terminu rezerwacji lub konieczność przedłużenia czasu korzystania z Sali konferencyjnej wymagają wcześniejszego kontaktu z GRUBA.IT nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem rezerwacji.
 10. Korzystanie z Sal konferencyjnych możliwe jest w dni robocze w godzinach między 9:00 a 18:00.
 11. Zabrania się organizacji w Salach konferencyjnych wszelkiego rodzaju spotkań, wydarzeń, prezentacji lub sprzedaży mogących swoim charakterem godzić w dobre imię Revest Investments oraz GRUBA.IT lub naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa, ogólnie przyjęte normy społeczne i dobre obyczaje, a w szczególności:
  1. prezentacji lub sprzedaży produktów lub usług opierających się o strukturę piramidy finansowej lub z wykorzystaniem marketingu wielopoziomowego,
  1. spotkań lub wydarzeń grup pochwalających totalitarne metody i praktyki działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę, lub które popierają lub dopuszczają dyskryminację w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
 12. W przypadku, gdy Usługodawca lub GRUBA.IT uzyska informacje, że organizowane przez Użytkownika spotkanie, wydarzenie, prezentacja lub sprzedaż mogą zostać przeprowadzone w okolicznościach, o których mowa w ust. 11, Revest Investments lub GRUBA.IT może dokonaną rezerwację anulować i odmówić udostępnienia Sal konferencyjnych Użytkownikowi we wskazanym przez niego celu.

§ 7

Obowiązki Użytkowników i Gości oraz przepisy porządkowe

 • Zarówno Użytkownicy, jak i Goście zobowiązani są do zachowania w poufności i nieujawniania osobom trzecim wszelkich informacji i danych zasłyszanych lub uzyskanych w jakikolwiek inny sposób od innych Użytkowników lub Gości, stanowiących ich tajemnicę przedsiębiorstwa lub Informacje poufne.

§ 8

Odpowiedzialność Użytkowników i Gości

 1. Użytkownik lub Gość łamiący postanowienia niniejszego Regulaminu może zostać upomniany, a w przypadku kontynuowania naruszeń natychmiastowo wyproszony z Przestrzeni coworkingowej lub Sali konferencyjnej. Użytkownikowi, który został wyproszony z tej przyczyny nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane usługi.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w Przestrzeni coworkingowej, Salach konferencyjnych, znajdującym się tam umeblowaniu lub innym mieniu z własnej winy lub wskutek rażącego niedbalstwa. Za wszelkie szkody powstałe z winy lub rażącego niedbalstwa Gości solidarną odpowiedzialność ponoszą Goście oraz zapraszający ich Użytkownicy.

§ 9

Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca dochowuje należytej staranności w zabezpieczeniu Przestrzeni coworkingowej i Sal konferencyjnych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, jednakże nie odpowiada za pozostawione tam jakiekolwiek rzeczy Użytkowników lub ich Gości.
 2. Usługodawca zapewnia utrzymanie w należytej kondycji systemów związanych z doprowadzeniem i odprowadzeniem mediów (energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody, kanalizacji) oraz zapewnia prawidłowe funkcjonowanie sieci informatycznej w Przestrzeni coworkingowej i Salach konferencyjnych, jednakże za szkody powstałe na skutek ich czasowego braku funkcjonalności powstałego z powodów niezależnych od Revest Investments lub GRUBA.IT (np. przyczyn leżących po stronie dostawcy mediów lub Internetu, z przyczyn technicznych, awarii lub siły wyższej), Usługodawca nie odpowiada.
 3. Za wszelkie szkody wynikłe z czasowego braku możliwości korzystania z Przestrzeni coworkingowej, Sal konferencyjnych lub znajdującego się tam sprzętu powstałe z powodów niezależnych od Revest Investments lub GRUBA.IT (np. z przyczyn technicznych, awarii lub siły wyższej), Usługodawca nie odpowiada.

§ 10

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych Użytkowników i ich Gości w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO.
 2. Usługodawca przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
  1. Użytkowników – podstawowe dane identyfikacyjne, elektroniczne dane identyfikacyjne, wizerunek w obszarach monitoringu wizyjnego, dane dotyczące wejścia i wyjścia z Sal konferencyjnych oraz poszczególnych pomieszczeń w Przestrzeni coworkingowej,
  1. Gości – podstawowe dane identyfikacyjne, wizerunek w obszarach monitoringu wizyjnego.
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe:
  1. Użytkowników w następujących celach – wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, celach analitycznych i marketingowych;
  1. Gości w następujących celach – ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i Gości na podstawie ich zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a także ze względu na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 5. Dane osobowe Użytkowników i Gości udostępniane są jedynie podwykonawcom Usługobiorcy, czyli podmiotom, z usług których Usługodawca korzysta przy ich przetwarzaniu.
 6. Dane osobowe Użytkowników i Gości w zależności od kategorii danych osobowych przechowywane są przez czas trwania umowy łączącej Usługodawcę z Użytkownikiem, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z tej umowy lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia udzielonej wcześniej zgody, a także gdy usługodawca uzna, że posiadane dane się zdezaktualizowały.
 7. Użytkownikom i Gościom przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  1. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  1. prawo do usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania w zakresie, w jakim nie byłoby podstawy przetwarzania tych danych osobowych;
  1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie danych pozyskiwanych na podstawie zgody lub ze względu na szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania danych objętych sprzeciwem;
  1. prawo do przenoszenia danych;
  1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
  1. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych przez Użytkowników oraz Gości lub ich samodzielne uzyskanie przez Usługodawcę jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich uzyskiwanie uniemożliwi realizację usług świadczonych przez Revest Investments.
 9. W procesie świadczenia usług przez Usługodawcę nie są podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, a Użytkownicy i Goście nie są profilowani.
 10. Pełne informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych zarówno Użytkowników, jak i Gości zawarte są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://gruba.it/polityka-prywatnosci

§ 11

Zmiana Regulaminu i postanowienia końcowe

 1. Każda zmiana niniejszego Regulaminu zostanie poprzedzona przesłaniem Użytkownikom wiadomości e-mail z informacją o zmianach oraz zamieszczeniem informacji o zmianach na stronie internetowej wellcome-office.comnie później niż na jeden miesiąc przed wejściem w życie tych zmian.
 2. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmian, o których mowa w ust. 1 może przed datą wejścia w życie zmian złożyć Usługodawcy oświadczenie o braku ich akceptacji. Złożenie takiego oświadczenia skutkować będzie rozwiązaniem wiążącej Usługodawcę i Użytkownika umowy:
  1. w przypadku Użytkownika, który zawarł z Revest Investments umowę na czas dłuższy niż jeden miesiąc – ze skutkiem wejścia w życie zmian Regulaminu;
  1. w przypadku Użytkownika, który zawarł z Revest Investments umowę na czas krótszy niż jeden miesiąc – ze skutkiem na następny dzień roboczy następujący po dniu doręczenia Revest Investments oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2020